Choď na obsah Choď na menu
 


Povinnosti držiteľa zbrane

Zákon č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 28 stanovuje povinnosti držiteľa zbrojného preukazu.

 

§ 28

Povinnosti držiteľa zbrojného preukazu

 

(1) Držiteľ zbrojného preukazu je povinný

a) dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou, strelivom, strelným prachom a so zápalkami,

b) zabezpečiť zbraň, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane, strelivo do tejto zbrane, strelný prach a zápalky proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu,

c) zabezpečiť zbrojný preukaz a preukaz zbrane proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu,

d) predložiť na výzvu orgánu, ktorý vykonáva dozor podľa § 67, zbrojný preukaz, zbraň, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane, strelivo do tejto zbrane alebo preukaz zbrane,

e) bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru stratu alebo odcudzenie zbrane, streliva, strelného prachu, zbrojného preukazu alebo preukazu zbrane,

f) mať pri manipulácii so zbraňou pri sebe zbrojný preukaz a preukaz zbrane,

g) odovzdať zbrojný preukaz, zbraň, strelivo a preukaz zbrane, ak bolo proti nemu začaté trestné stíhanie za trestný čin uvedený v § 19 ods. 1, ihneď po doručení rozhodnutia o zaistení zbrane (§ 54 ods. 1),

h) oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal preukaz zbrane, zmenu kalibru zbrane, výrobného čísla zbrane alebo opravu, ktorá má za následok zmenu kategórie zbrane, do siedmich dní od tejto zmeny; pred vykonaním takejto zmeny alebo opravy je povinný predložiť zbraň policajnému útvaru na vykonanie jej kriminalisticko-expertízneho skúmania,

i) pri manipulácii so zbraňou alebo strelivom podrobiť sa na výzvu príslušníka Policajného zboru

orientačnej dychovej skúške, prípadne lekárskemu vyšetreniu, na účel zistenia, či pri manipulácii so zbraňou nie je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky,

j) bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru každé použitie zbrane v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi alebo streľbu zo zbrane mimo na to určených priestorov,

k) viesť záznamovú knihu streliva, ak je držiteľom skupiny F zbrojného preukazu; náležitosti a spôsob vedenia záznamovej knihy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

l) oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal zbrojný preukaz, stratu podmienky bezúhonnosti, spoľahlivosti alebo zdravotnej spôsobilosti, ukončenie miesta pobytu na území Slovenskej republiky, zánik oprávnenia podľa osobitného predpisu pri skupine C zbrojného preukazu, zánik členstva v poľovníckej organizácii pri skupine D zbrojného preukazu alebo zánik členstva v streleckej organizácii pri skupine E zbrojného preukazu do siedmich dní odo dňa, keď táto zmena nastala,

m) prepravovať zbraň do miest, kde je oprávnený túto zbraň používať, len v stave, pri ktorom nie je strelivo v hlavni, nábojovej komore hlavne, nábojovej komore valca revolvera, nábojovej schránke zbrane a v zásobníku zbrane, ak je zásobník v zbrani, uloženú v puzdre alebo v batožinovom priestore motorového vozidla; to sa nevzťahuje na držiteľa skupiny A zbrojného preukazu,

n) strieľať zo zbrane, ktorú je oprávnený držať alebo nosiť, len v miestach, kde je na to oprávnený podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu, alebo na strelniciach, ak nejde o použitie zbrane na ochranu života, zdravia alebo majetku.

 

(2) Držiteľ skupiny B, C, D, E a F zbrojného preukazu môže prepravovať zbraň a strelivo len na účelya) opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane alebo streliva,

b) overenia zbrane autorizovanou osobou,

c) výkonu zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,

d) cvičnej alebo športovej streľby,

e) vystavovania zbrane alebo streliva,

f) prepravy zbrane alebo streliva medzi určenými objektmi alebo miestami určenými v preukaze zbrane alebo

g) odovzdania zbrane alebo streliva do úschovy.

 

(3) Prepravovať zbraň a strelivo v iných prípadoch ako podľa odseku 2 je možné len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu policajného útvaru.

 

 

(4) Držiteľ zbrojného preukazu nesmie

 

a) previesť vlastníctvo zbrane a streliva na osobu, ktorá nie je oprávnená na jej držanie,

 

b) mať pri sebe zbraň alebo strelivo alebo manipulovať so zbraňou, ak je jeho schopnosť na túto činnosť znížená požitím alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok, prípravkov alebo v dôsledku choroby,

 

c) mať zbraň určenú na zberateľské účely v stave umožňujúcom okamžité použitie tejto zbrane,

 

d) držať alebo nosiť zbraň, na ktorú nebol vydaný preukaz zbrane,

 

e) viditeľne nosiť zbraň, ak mu bol vydaný zbrojný preukaz s vyznačenou skupinou A,

 

f) ponechať zbraň a strelivo v motorovom vozidle, ak sa vzdiali mimo dohľadu na motorové vozidlo.