Choď na obsah Choď na menu
 


Ochrana a úloha poľovníctva

(1)               Ochranou poľovníctva sa rozumie ochrana zveri pred nepriaznivými vplyvmi najmä pred nedostatkom prirodzenej potravy, škodlivými zásahmi ľudí a zvierat škodlivých poľovníctvu [§ 29 ods. 1 písm. f) a g)], chorobami zveri, ochrana biotopu1) zveri v rámci ochrany prírody a krajiny, ako aj ochrana poľovníckych zariadení. Zabezpečenie ochrany poľovníctva zveri je povinnosťou každého užívateľa poľovného revíru.

(2)               Každý je povinný konať tak, aby podľa svojich možností nespôsobil ohrozenie alebo poškodenie zveri, jej životných podmienok a jej životného prostredia.

(3)               Zakazuje sa v poľovnom revíri

a)      plašiť zver akýmkoľvek spôsobom, okrem opatrení na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou alebo škôd na zveri a povolených spôsobov lovu alebo bežného obhospodarovania poľovného pozemku,

b)      spôsobovať zveri poranenie, stres, rušiť ju pri hniezdení alebo kladení mláďat a vykonávať činnosti, ktoré pôsobia na zver ako voľne žijúce živočíchy nepriaznivo okrem bežného obhospodarovania poľovných pozemkov, poľovného revíru a lovu zveri povoleným spôsobom a protipovodňových opatrení,

c)      poškodzovať alebo ničiť poľovnícke zariadenia,

d)     pohyb psov bez osoby podľa osobitného predpisu,[1])

e)      pohyb mačiek, okrem pohybu vo vzdialenosti do 200 m od najbližšieho trvale obývaného domu,

f)       voľný pohyb raticovej zveri z farmových chovov; okrem zverníc (§ 6),

g)      loviť zver odstrelom alebo odchytom alebo poľovnými dravcami bez povolenia na lov zveri a platného poľovného lístka,

h)      privlastniť si trofej nájdenej uhynutej zveri alebo zbierať parožie a vajcia pernatej zveri bez povolenia (§ 53) alebo súhlasu užívateľa poľovného revíru,

i)        privlastňovať a premiestňovať ulovenú zver alebo inak usmrtenú zver alebo jej časti alebo nájdené mláďatá zveri okrem ich záchrany užívateľom poľovného revíru, bez súhlasu alebo vedomia užívateľa poľovného revíru, ak tento zákon neustanovuje inak,

j)        vyvážať močovku do remízok, trstín, krovísk, lesa a vetrolamov,

k)      vypaľovať kroviská, remízky, trávu, burinu a suché tŕstie, ako aj rúbať a vyrezávať remízky a kroviská; okrem rúbania a vyrezávania remízok a krovísk v rámci lesohospodárskych opatrení a projektov rekultivácií a schválených úprav na poľnohospodárskej a ostatnej pôde,

l)        jazda na motocykli, motorovej trojkolke, štvorkolke, motorovom vozidle alebo motorovom člne, snežnom skútri a vodnom skútri v poľovnom revíri, okrem cestnej premávky[2]); zákaz neplatí pre vlastníkov pozemkov pri ich bežnom obhospodarovaní, pre užívateľa poľovného revíru pri užívaní poľovného revíru a orgány štátnej správy pri výkone dozoru alebo kontroly.

(4)               Na žiadosť užívateľa poľovného revíru a odporúčanie obvodného lesného úradu vydá obec v čase hniezdenia, kladenia mláďat alebo z dôvodu ich ochrany všeobecne záväzným nariadením

a)      obmedzenie alebo zákaz vstupu do poľovného revíru alebo jeho časti,

b)      oznámenie o zóne pokoja v poľovnom revíri, kde obmedzí alebo zakáže lov niektorých druhov zveri alebo všetkých druhov zveri alebo zber lesných plodov tvoriacich potravu pre zver, ktorá sa v poľovnom revíri nachádza,

c)      zákaz vstupu do zvernice alebo bažantnice alebo ich časti nepovolaným osobám.

(5)               Obmedzenia a zákazy, vydané obcou je užívateľ poľovného revíru povinný vyznačiť v poľovnom revíri na prístupových cestách.

(6)               Ak dôjde k usmrteniu voľne sa pohybujúcich psov a mačiek v poľovnom revíri, ich vlastník môže požadovať náhradu len vtedy, ak k ich usmrteniu nedošlo za podmienok uvedených v § 29 ods. 1 písm. f). a g).

(7)               Obmedzenia a zákazy podľa odseku 4 písm. a) a c) sa nevzťahujú na vlastníka pozemkov, užívateľa pozemkov a zamestnancov orgánov štátnej správy poľovníctva pri výkone dozoru alebo kontrolnej činnosti.

 


[1]) § 4 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

[2]) § 2 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov